Bὰ tα cαm, Bὰ mα cαm, Bìn tswə mə̀bwɔ!

« -month- »
njàmle’fitə̀ mvɛ̌nntα̂nnkə’ə ntα̂nnkə’ə njamntannkə’ə mvɛ̌nntα̂nndʉb ntα̂nndʉb le’fitə̀
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-